White Syntax (xvi)
White Syntax (xvi)

2014
Mixed media on board  
Dimensions: 82 x 82.5 cm
 

White Syntax (ix)
White Syntax (ix)

2013
Mixed media on board
Dimensions: 56 x 56 cm
 

White Syntax (xv)
White Syntax (xv)

2014
Mixed media on board
Dimensions: 53.5 x 53.5 cm
 

White Syntax (xiv)
White Syntax (xiv)

2014
Mixed media on board
Dimensions: 53.5 x 53.5 cm
 

Untitled (iii)
Untitled (iii)

2014
Mixed media on board
Dimensions: 53 x 53.5 cm
 

Untitled
Untitled

2014
Mixed media on plywood
Dimensions: 76.5 x 74.5 cm
 

Untitled (ii)
Untitled (ii)

2014
Mixed media on board
Dimensions: 53 x 53 cm
 

Black Syntax (v) & (iv)
Black Syntax (v) & (iv)

2013
Acrylic on carved plywood
Dimensions: (Both) 25 x 25 cm

White Syntax (x)
White Syntax (x)

2013
Mixed media on board
Dimensions: 38 x 38 cm
 

White Syntax (viii)
White Syntax (viii)

2013
Mixed media on board
Dimensions: 70 x 140 cm
 

White Syntax (v)
White Syntax (v)

2013
Mixed media on plywood
Dimensions: 74.5 x 74.5 cm
 

White Syntax (vii)
White Syntax (vii)

2013
Mixed media on board
Dimensions: 72.5 x 42.5 x 4.5 cm (Inc. frame)

Black Syntax (ii)
Black Syntax (ii)

2013
Acrylic on carved plywood
Dimensions: 56 x 56 cm
 

White Syntax (iii)
White Syntax (iii)

2012
Mixed media on board
Dimensions: 38.5 x 38 cm
 

White Syntax (ii)
White Syntax (ii)

2012
Mixed media on board
Dimensions: 38 x 38 cm
 

Black Syntax (i)
Black Syntax (i)

2012
Acrylic on carved plywood
Dimensions: 43 x 43 cm
 

Study for Black Syntax (i)
Study for Black Syntax (i)

2012
Bitumen and ink on papyrus
Dimensions: 28.5 x 28.5 cm
 

Syntax (i)
Syntax (i)

2012
Mixed media on board
Dimensions: 30 x 30 cm
 

White Syntax (xvi)
White Syntax (ix)
White Syntax (xv)
White Syntax (xiv)
Untitled (iii)
Untitled
Untitled (ii)
Black Syntax (v) & (iv)
White Syntax (x)
White Syntax (viii)
White Syntax (v)
White Syntax (vii)
Black Syntax (ii)
White Syntax (iii)
White Syntax (ii)
Black Syntax (i)
Study for Black Syntax (i)
Syntax (i)
White Syntax (xvi)

2014
Mixed media on board  
Dimensions: 82 x 82.5 cm
 

White Syntax (ix)

2013
Mixed media on board
Dimensions: 56 x 56 cm
 

White Syntax (xv)

2014
Mixed media on board
Dimensions: 53.5 x 53.5 cm
 

White Syntax (xiv)

2014
Mixed media on board
Dimensions: 53.5 x 53.5 cm
 

Untitled (iii)

2014
Mixed media on board
Dimensions: 53 x 53.5 cm
 

Untitled

2014
Mixed media on plywood
Dimensions: 76.5 x 74.5 cm
 

Untitled (ii)

2014
Mixed media on board
Dimensions: 53 x 53 cm
 

Black Syntax (v) & (iv)

2013
Acrylic on carved plywood
Dimensions: (Both) 25 x 25 cm

White Syntax (x)

2013
Mixed media on board
Dimensions: 38 x 38 cm
 

White Syntax (viii)

2013
Mixed media on board
Dimensions: 70 x 140 cm
 

White Syntax (v)

2013
Mixed media on plywood
Dimensions: 74.5 x 74.5 cm
 

White Syntax (vii)

2013
Mixed media on board
Dimensions: 72.5 x 42.5 x 4.5 cm (Inc. frame)

Black Syntax (ii)

2013
Acrylic on carved plywood
Dimensions: 56 x 56 cm
 

White Syntax (iii)

2012
Mixed media on board
Dimensions: 38.5 x 38 cm
 

White Syntax (ii)

2012
Mixed media on board
Dimensions: 38 x 38 cm
 

Black Syntax (i)

2012
Acrylic on carved plywood
Dimensions: 43 x 43 cm
 

Study for Black Syntax (i)

2012
Bitumen and ink on papyrus
Dimensions: 28.5 x 28.5 cm
 

Syntax (i)

2012
Mixed media on board
Dimensions: 30 x 30 cm
 

show thumbnails